اخبار و منابع آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد
ارشد آزمون – نمونه سوال، دانلود کتاب و جزوه

مقدمه کتاب نقش دولت در کلام اندیشمندان اقتصاد اسلامی

عنوان کتاب : نقش دولت در کلام اندیشمندان اقتصاد اسلامی
نویسندگان: دکتر بهداد مسگریان و مهندس محمد محمدرضا باغنی
انتشارات: سخنوران
تعداد صفحات : ۲۱۹ صفحه

http://arshadazmoon.com/wp-content/uploads/2017/03/photo_2016-08-20_10-14-40222222.jpg

 

مقدمه کتاب:

یقیناً پیاده سازی سیستم اقتصادی مطلوب خواست هر کشور و حکومت می باشد؛ از این رو دین اسلام نیز از ابتدا با دستورات خاص الهی و در ادامه با توجه به نقش ائمه و ولی فقیه جهت تدوین رویکردها، به اقتصاد به عنوان یکی از قویترین و در عین حال آسیب پذیرترین بخش در هر کشور، جهت سالم سازی آن توسط دستگاه های حکومتی قوانینی به طور عام وضع نموده که نشان از اهمیت موضوع اقتصاد در اسلام دارد. یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته، ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به جای سیستم اقتصادی غربی میب اشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. در این بین توجه به مولفه هایی که بنیان های نظام اقتصادی را شکل می دهد نیاز به تاملی عمیق در آرا و نظرات اندیشمندان بزرگ اقتصاد اسلامی دارد، که با پژوهش های خود خطوط راهنمای نظامهای اقتصادی مورد تایید اسلام را مشخص و تخطی از دستورات خداوند برای دوری از مشکلات و موانعی که دیگر حکومت های غیراسلامی گریبانگیر آن هستند را به عنوان خطوط قرمز در نظام اقتصادی بیان نموده اند.

دولت های اسلامی خواه ناخواه با موضوع اقتصاد اسلامی (اقتصادی که با دستورات خاص و ویژه ای از نوع غربی آن مجزا میگردد) مواجه میگردند. بر این اساس تشکیل بخش اقتصاد اسلامی در دولتها نیازمند بررسی و تدوین بخش هایی دارد که ریشه های فکری و بنیانهای اساسی آن را باید در آرا اندیشمندان اقتصاد اسلامی از دیرباز تاکنون گردآوری و تحلیل نمود. این امر سبب شکلگیری پژوهش حاضر در جهت بررسی و مقایسه آرا و نظرات اندیشمندان بزرگ اسلامی گردیده و در این راستا حوزه های مشترک بررسی های آنها را جمع آوری و به عنوان رویکردهایی در جهت پیاده سازی صحیح اقتصاد اسلامی در دولت پیش رو قرار داده است.

 

فهرست مطالب
مقدمه
اندیشمندان اقتصاد اسلامی
آیت الله سید محمد باقر صدر
نقش دولت در اقتصاد
تأمین اجتماعی
اصل کفالت همگانی
توجه به حاجت های حیاتی و ضروری مردم
حدود مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی
توازن اجتماعی
امکانات دولت در به ثمر رساندن رفاه عمومی و توازن جمعی
ماهیت تشریع اسلامی
اصل دخالت دولت در اقتصاد
آیت الله مرتضی مطهری
ثروت ملی
اصولی که در شکل گیری نظام اقتصادی اسلام موثر هستند
اصالت داشتن فرد و جامعه
رعایت مصالح در فعالیت های اقتصادی
اهداف نظام اقتصادی
هدایت مردم
برقراری امنیت
استقلال اقتصادی
اقتدار اقتصادی
رشد اقتصادی
عدالت اجتماعی- اقتصادی
سید حسین میر معزی
نظام نظری با رویکرد الهی
اجزای نظام
استنباط نظام اقتصادی مطلوب
تعیین مرزهای نظام اقتصادی
استنباط اجزای نظام اقتصادی از نصوص
روش استنباط الگوهای رابطه دولت و مردم
تعیین زیرنظام های نظام اقتصادی
درک نظام اقتصادی اسلام به صورت کل منسجم با استفاده از الگوهای ریاضی
حسین عیوضلو
نظریه های نشان دهنده وضعیت مطلوب اقتصاد در جامعه اسلامی
نظریه های تبیین کننده وضعیت موجود در اقتصاد جامعۀ اسلامی
نظریه های تغییر دهنده روند متغیرهای اقتصادی در جهت موقعیت مطلوب
یدالله دادگر
ساختار تصمیم گیری کلی و مقوله تمرکز و عدم تمرکز
مکانیسم اطلاع رسانی و هماهنگ سازی
وجود انگیزه های مادی و غیر مادی برای فعالیت های اقتصادی
نقش دولت در اقتصاد و مقولۀ آزادی اقتصادی
حسین نمازی
اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد
نظام اقتصاد سوسیالیستی
اصول اساسی نظام اقتصاد سوسیالیستی
اصول نظام اقتصاد اسلام
اصل مالکیت مختلط
مالکیت عمومی
مالکیت دولتی
وجود حقیقی فرد و جمع
اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود
اصل مداخله دولت
اصل عدالت اجتماعی
تأمین اجتماعی
توازن اجتماعی
سید عباس موسویان
مبانى نظرى دخالت دولت
نارسایى بازار
شواهدتاریخى دخالت دولت
اهداف اقتصادى دولت
توسعه رفاه
توسعه معنویات
برپاداشتن عدالت
وظایف اقتصادى دولت
برنامه ریزى براى اشتغال کامل
تأمین اجتماعى
توازن اقتصادى
تثبیت ارزش واقعى پول
تصدى مستقیم فعالیتهاى اقتصادى
منابع مالى در اختیار دولت در نظام اسلامى
انفال و منابع طبیعى
زکات
زکات فطره
خمس
مالیات
کفارات
تبرعات
اموالى که از طریق غیرمسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد
استقراض و مشارکت
اختیارات اقتصادى دولت
حق نظارت و کنترل
حق قانون گذارى در منطقه مباحات
تشخیص موارد احکام ثانوى و موارد تزاحم
رحیم دلالی
بانک اسلامی و الگوی مشارکت در سود و زیان
منذر قحف
نقش اقتصادی دولت
سید شمس الدین حسینی
نقش دولت در اقتصاد و توسعه؛ مطالعه تجربه ایران
مبانی نظری مداخله اقتصادی دولت
شکست های بازاری
شکست بازار در تخصیص بهینه منابع (ناکارایی)
شکست بازار در اشتغال منابع (بیکاری)
شکست بازار در سایر اهداف توسعه ای (توزیع درآمد و فقر)
حفظ حقوق فردی
حفظ تعادل بین لمللی
دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص شکستهای بازاری و حوزه مداخله دولت
مکتب اتریش
مکتب پولی
مکتب کلاسیک
مکتب نئولیبرالیسم
مکتب کینزی
مکتب نئوکلاسیک
نهادگرایان جدید
بررسی جایگاه دولت در راهبردهای توسعه
راهبرد توسعه پولی
راهبرد اقتصاد باز
راهبرد صنعتی کردن
راهبرد انقلاب سبز
راهبرد توزیع مجدد
راهبرد سوسیالیستی
راهبرد توسعه انسانی
سیر تاریخی دولت در توسعه اقتصادی
مرحله اول: دولت به عنوان پیشران نخست
دهه ۱۹۵۰ م
دهه ۱۹۶۰ م
دهه ۱۹۷۰
مرحله دوم (دولت پلید)
دهه ۱۹۸۰ م
نیمه اول دهه ۱۹۹۰ م
مرحله سوم: نوسازی دولت (نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ م به بعد)
بازآفرینی دولت
احیای دولت
حکمرانی خوب
نکات مشترک دیدگاه های نوین
بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران با تاکید بر برنامه های توسعه
جایگاه دولت بر اساس احکام برنامه های توسعه
دولت به عنوان پیشران نخست
(دوران پس از جنگ تحمیلی)
احیای دولت
جایگاه عملی (اندازه) دولت در اقتصاد ایران
جمع بندی
نتیجه گیری
نقش دولت در اقتصاد چیست
ویژگی سازوکار دولت چیست؟
عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟
ویژگی های دولت توسعه گرا
بررسی ویژگی های دولت توسعه گرا در ایران
علم اقتصاد اسلامی
ساختار و روش
فرضیه
بررسی نظریه ها
آیه ها و روایت های مورد استناد
نقد و بررسی
انتساب علم اقتصاد به اسلام از راه موضوع
انتساب از راه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

ارسال شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - 3477 بازدید - منبع : m-sanati.ir
ارسال دیدگاه

فرستادن دیدگاه